Hoërskool De Aar – Afrikaans HT & SW (Gr 8 & 9)

Website Hoërskool De Aar

Hoërskool De Aar is ‘n waardegedrewe skool wat ‘n voorloper is op akademiese-, sport- en kulturelegebied. Dié plattelandse skool spog jaarliks met talle prestasies.


VAKATURE: BEHEERLIGGAAM – PLAASVERVANGER 1 Januarie 2021 tot 31 Maart 2021
(Salarisse onderhandelbaar – hoogs mededingend)

VEREISTES:

  • Stuur `n gewaarmerkte Curriculum Vitae, dekbrief, getuigskrif en verwante dokumente per e-pos aan: admin@hsda.co.za
  • Die suksesvolle kandidaat moet oor deeglike vakkennis beskik.
  • Meld buitemuurse aktiwiteite – dit is `n vereiste.
  • Moet oor ‘n volwaardige onderwyskwalifikasie beskik. Heg asb gewaarmerkte afskrifte van u akademiese rekord aan.
  • Moet by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO/SACE) geregistreer wees.

ONDERRIGMEDIUM:

  •  Beide Afrikaans en Engels

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE:

  • 27 November 2020 om 12:00

DIENSAANVAARDINGSDATUM:

  • 1 Januarie 2021

RIG AANSOEKE AAN:

Die skoolhoof, Mnr Johan Koen
Faks:  053-631 0964
Tel: 053-6313691
E-POS: admin@hsda.co.za

Alle kandidate moet vir telefoniese/skype onderhoude beskikbaar wees. Indien geen korrespondensie vanaf die skool teen 3 Desember 2020 ontvang is nie, kan aansoekers aanvaar dat hul onsuksesvol was.


Die Beheerliggaam behou die reg voor om nie die poste te vul nie.

To apply for this job email your details to admin@hsda.co.za

Back to top button
Close